ESF 8.3.2.2/16/I/001

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projekta galvenie darbības virzieni:

  • 1) Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);
  • 2) Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

Plānotie rezultāti:

Siguldas 1.pamatskola būs izstrādājusi un ieviesusi izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai – jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (pedagoga palīgi, talantu programma), kā arī nodrošinājušas alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu (inovatīvas interešu izglītības programmas STEM jomā), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus.