ERASMUS+ K1 TEĀTRA MĀKSLA

Projekta nosaukums ir “Teātra māksla – izaicinājums vai iespēja 21.gadsimta izglītībā”. Projekta aktivitātes ieplānotas diviem gadiem, piešķirtā finansējuma kopējā summa EUR 19760.

Siguldas 1.pamatskolā teātra māksla līdz šim tika integrēta dažos mācību priekšmetos – latviešu valodā, literatūrā, angļu valodā. Skolotājas Lolitas Šteinbergas vadībā skolēni apguvuši pamatiemaņas animācijā, veidojot īsas filmiņas par dažādām tēmām. Valstī noteiktajā jaunajā izglītības standartā, kas stājas spēkā jau 2020./2021.mācību gadā, ir iekļauts jauns, atsevišķs mācību priekšmets – teātra māksla, kas skolēniem dos iespējas apgūt un izmantot dažādas tehnikas un valodas kodus – audiālos, verbālos, vizuālos, kinestētiskos. Mūsdienās, lai konkurētu darba tirgū, ir svarīga prasme sevi reprezentēt. Erasmus+ projektā tiks iesaistīti skolotāji, kuri savā darbā jau integrē teātra mākslu savā mācību priekšmetā un pedagogi, kas 2019./2020.m.g. sākuši vadīt drāmu kā atsevišķu mācību priekšmetu. Ir plānots iesaistīt gan sākumskolas skolotājus, gan svešvalodu skolotājus, gan arī latviešu valodas un literatūras un mūzikas skolotājus.

Šī projekta mērķi ir: 1) Padziļināt pedagogu profesionālo kompetenci vadīt Drāmu kā atsevišķu mācību priekšmetu; 2) Paplašināt pedagogu zināšanas un prasmes par Drāmas integrēšanu citos mācību priekšmetos 3) Veidot pedagoga zināšanas un prasmes izstrādāt Drāmas kā mācību priekšmeta satura programmu 5.-7.klasēm. Projekta mērķi tiks sasniegti, sniedzot pedagogiem atbalstu profesionālās kompetences pilnveidē: – nodrošinot dalību ārvalstu mācību kursos par Drāmas mācību metodiku un izmantošanas iespējām – organizējot ārvalstu pieredzes apmaiņas braucienus uz partnerorganizācijām – nodrošinot atbalstu mācību priekšmeta “Drāma” programmas 5.-7.klasēm izstrādē. Projektā izstrādātie materiāli tiks ievietoti Latvijas pedagogiem elektroniski pieejamā vietnē, kā arī projekta dalībnieki dalīsies savā pieredzē par Drāmas mācīšanu izglītojošās lekcijās Siguldas novada skolotājiem.


Publicitāte


Siguldas 1. pamatskolas pedagogi dodas uz Erasmus+ programmas kursiem Itālijā.
Spied šeit

Siguldas 1. pamatskolas pedagogi gūst pieredzi Erasmus+ programmas mācībās Grieķijā.
Spied šeit

Siguldas 1. pamatskolas pedagogi gūst zināšanas “Erasmus+” kursos Islandē.
Spied šeit

Siguldas 1. pamatskolas pedagogi dodas vērot stundas “Erasmus+” ietvaros Somijā.
Spied šeit