UZŅEMŠANA

Cienījamie vecāki, piesakot bērnu uzņemšanai skolā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, bērna dzimšanas apliecības oriģināls un jāiesniedz direktoram adresēts iesniegums. Piesakot bērnu, kurš jau kādu laiku ir apmeklējis skolu, jāuzrāda arī liecība vai cits iepriekš iegūtās izglītības apguvi apliecinošs dokuments.

Iesniegumā jānorāda

  1) izglītojamā vārds, uzvārds un personas kods,
  2) izglītojamā deklarētā dzīvesvietas adrese,
  3) izglītojamā dzīvesvietas adrese mācību laikā,
  4) izvēlētā izglītības programma (vispārējās pamatizglītības programma – kods 21011111, speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – kods 21015611).

Iesnieguma veidlapa, piesakot bērnu mācībām 2023./2024. mācību gadā. Iesnieguma veidlapa

No 12. februāra 1.klasēm iespējams pieteikt Siguldā deklarētus esošo skolēnu brāļus un māsas, kā arī darbinieku bērnus. Iesnieguma veidlapa Siguldā deklarētu brāļu/māsu un darbinieku bērnu uzņemšanai (no 12. februāra līdz 29.februārim).

Pārējo skolēnu pieteikšana 1.klasei tiks uzsākta 2024.gada 1.martā. Iesnieguma veidlapa uzņemšanai 1. klasē 2024./2025. mācību gadā.

Pieteikšana mācībām notiek saskaņā ar 2021.gada 2.decembra Siguldas novada saistošajiem noteikumiem Nr.34 “Par kārtību, kādā bērnus reģistrē un uzņem Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pamatizglītības programmās” (iepazīties šeit).