Cienījamie vecāki, piesakot bērnu uzņemšanai skolā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, bērna dzimšanas apliecības oriģināls un jāiesniedz direktoram adresēts iesniegums. Piesakot bērnu, kurš jau kādu laiku ir apmeklējis skolu, jāuzrāda arī liecība vai cits iepriekš iegūtās izglītības apguvi apliecinošs dokuments.

Iesnieguma veidlapa, piesakot bērnu mācībām 2018./2019. mācību gadā 2. - 9. klasēs.

Iesniegumā jānorāda
  1) izglītojamā vārds, uzvārds un personas kods,
  2) izglītojamā deklarētā dzīvesvietas adrese,
  3) izglītojamā dzīvesvietas adrese mācību laikā,
  4) izvēlētā izglītības programma (vispārējās pamatizglītības programma - kods 21011111, speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem - kods 21015611).

Iesnieguma veidlapa, piesakot bērnu mācībām 1. klasē 2018./2019. mācību gadam no 1.marta Siguldas novada Domes saistošo noteikumu 7.2. un 7.3. punktu kārtībā.

Kārtība, kādā bērnus reģistrē un uzņem Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs.