Cienījamie vecāki, piesakot bērnu uzņemšanai skolā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, bērna dzimšanas apliecības oriģināls un jāiesniedz direktoram adresēts iesniegums. Piesakot bērnu, kurš jau kādu laiku ir apmeklējis skolu, jāuzrāda arī liecība vai cits iepriekš iegūtās izglītības apguvi apliecinošs dokuments.

Iesniegumā jānorāda

  1) izglītojamā vārds, uzvārds un personas kods,
  2) izglītojamā deklarētā dzīvesvietas adrese,
  3) izglītojamā dzīvesvietas adrese mācību laikā,
  4) izvēlētā izglītības programma (vispārējās pamatizglītības programma - kods 21011111, speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem - kods 21015611).

Iesnieguma veidlapa, piesakot bērnu mācībām 1. klasē 2020./2021. mācību gadam, atbilstoši 14.12.2016. Siguldas novada saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā bērnus reģistrē un uzņem Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs” 20.3. - 20.9. punktam (pieteikšana klātienē vai elektroniski no 2020.gada 2.marta plkst. 8.00)

Videopamācības kā pieteikt bērnu mācībām skolā elektroniski atrodama zemāk norādītajās vietās:
- priekšreģistrācija - https://failiem.lv/f/m7bm9uz7;
- reģistrācija - https://failiem.lv/f/na6rgcqh
.

Informācija par bērna pieteikšanu mācībām skolā arī portālā sigulda.lv.

Kārtība, kādā bērnus reģistrē un uzņem Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs.

Iesnieguma veidlapa, piesakot bērnu mācībām 1. klasē 2020./2021. mācību gadam, atbilstoši 14.12.2016. Siguldas novada saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā bērnus reģistrē un uzņem Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs” 20.1. - 20.2. punktam (pieteikšana klātienē no 2020.gada 10.februāra)

Iesnieguma veidlapa, piesakot bērnu mācībām 2019./2020. mācību gadā 2. - 9. klasēs.