Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās mācību iestādēs”

Siguldas 1. pamatskola uzsāk īstenot  projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās mācību iestādēs”   (Nr. 8.3.5.0/16/I/001)

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumiem Nr. 359 “Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”, īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta īstenošanas termiņš: 2017. gada 1.septembris – 2020. gada 30. decembris

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

 

Karjeras izvēle ir mūsu katra veiksmes stāsts un, ja mums ir izdevies savu karjeru apvienot ar interesēm, varam teikt – esam veiksminieki.

Par veiksminieku gribētos redzēt arī ikvienu skolēnu, kas virzās uz savu nākotnes profesijas izvēli.  Līdztekus labām mācību satura zināšanām, skolēnam, konkurējot darba tirgū, būs nepieciešamas arī problēmrisināšanas, komunikatīvās, digitālās, sociālās, uzņēmējdarbības prasmes u.c.

Mēs dzīvojam laikmetā, kur katru gadu rodas jaunas profesijas. Tās profesijas, kas būs pēc desmit gadiem, šodien nekur vēl nemāca. Nepieciešamo profesionālo vēlmju un prasmju apzināšanās, to salāgošana ar iespējām, prasme atbildēt uz jautājumiem: ko es gribu?; ko es varu?; kā es to varu apgūt? ir karjeras veiksmes pamats.